STEENGOED IN NATUURSTEEN - LA PLUS BELLE EN PIERRE NATURELLE
  • nl

Code of Conduct

 

Some description 

IMVO

Kenmerken

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een vrijwillig engagement, waarbij ondernemingen zich voldoen aan initiatieven of acties die verder gaan dan het wettelijk verplichte. Het is een durf en innovatie waarbij wij ons als KMO-onderneming van onze meest menselijke kant laten zien. IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een next-level engagement waarbij er over landsgrenzen heen in kaart wordt gebracht hoe we tussen onszelf en onze stakeholders best de handen in elkaar slaan voor een betere toekomst.

 

Invloed op onze onderneming

Voor VietBlueStone is het een opportuniteit om op innovatieve wijze ons bedrijf in een positief, internationaal daglicht te stellen. Alhoewel we soms van de gedachte zijn dat de invloed van de beslissingen van onze onderneming beperkt zijn, zijn we des te meer overtuigd van de positieve impact hiervan. Dit vergt van alle betrokken stakeholders een duidelijke inspanning waardoor het resultaat des te zichtbaarder zal zijn.

 

TruStone

Bij de zoektocht naar de juiste manier van aanpak, ondersteunt TruStone natuursteenbedrijven om de risico’s en problemen ten opzichte van de OESO- en ILO-richtlijnen te identificeren en aan te pakken. Door de ondertekening van dit convenant engageert VietBlueStone zich om zich optimaal in te zetten op de vooropgestelde thema’s. Afhankelijk van de bewuste keten, betreft dit onderwerpen over: maatschappij, milieu, mens, dier en natuur.

Om meer in detail te treden op de natuursteensector, zal er voornamelijk bij het inkoopproces rekening gehouden worden met de risico’s van de ontginning van de stenen. Deze risicoanalyse zal, afhankelijk van de regio van aankoop, enabling rights omvatten zoals: Kinderarbeid, Gedwongen arbeid, Veiligheid, Gezondheid, Discriminatie & Gendergelijkheid, Loon, Landrechten, Milieu, Vrijheid van vakvereniging en andere sectorspecifieke problemen die voorkomen.

 

 

ENABLING RIGHTS

Kinderarbeid

Onze onderneming, noch onze partners zullen gebruik maken van kinderarbeid. Hierbij worden op basis van ILO n°138, volgende criteria gebruikt: De minimumleeftijd van tewerkstelling zal niet minder zijn dan de verplichte schoolleeftijd, waarbij dit altijd 15 jaar of meer zal zijn. Kinderen tussen 15-18 jaar, zullen geen werk verrichten waarbij hun gezondheid, veiligheid of ontwikkeling in gevaar kunnen komen. (ILO n° 138)

 

Gedwongen arbeid

Het werk moet vrijwillig gekozen kunnen worden. Dit omvat een verbod op gedwongen arbeid, verplichte arbeid, schuldslavernij of uitbuiting. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van achtergehouden lonen, werken onder bedreiging, afpersing of mensenhandel (ILO n° 29, n° 105)

 

Veiligheid & Gezondheid

VietBlueStone verwacht van z’n leveranciers en partners maximale inspanningen op gebied van veiligheid & gezondheid op de werkplek. Daar de risico’s op onveilig en ongezond werk hoog liggen in de natuursteensector, implementeert men richtlijnen om het aantal ongevallen en gezondheidsrisico’s te beperken. (ILO n° 155)

 

Discriminatie & Gendergelijkheid

Alle werknemers en betrokken mensen zullen op een gelijke manier behandeld worden. Hierbij wordt er niet gediscrimineerd op basis van gender, geloof, achtergrond of persoonlijke kernmerken. (ILO n° 100, n° 111)

 

Leefbaar loon

De lonen die toegepast worden in eerder welke schakel van de productieketen zullen voldoende zijn om te beantwoorden aan de basisbehoeften van de mens en gezin. De minima omvatten een rechtvaardige en gunstige beloning die een menswaardig bestaan garanderen, verschillend per land, regio of stad. Eten, huur, gezondheidszorg, kledij, scholing, vervoer en sparen kan hiermee veroorloofd worden. (ILO n° 26, n° 131)

 

Landrechten & Leefomgeving

Het winnen van natuursteen vindt plaats in verschillende omgevingen, verschillend per regio of land. De impact op de leefomgeving, grond/water/lucht, land en milieu zal zoveel mogelijk beperkt worden. Dit zowel tijdens het onginnen, verhandelen, verschepen als bij de verkoop van de natuursteen.

 

Vrijheid van vakvereniging & Collectieve onderhandelingen

De werknemers van onze onderneming en partners hebben het recht zich te organiseren en te onderhandelen met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden. Er wordt dan ook positief gehandeld ten opzichte van afgevaardigden van vakverenigingen en hun vooropgestelde acties en activiteiten. (ILO n° 87, n° 98)

 

 

WERKWIJZE

Toelichting

Aan de hand van de informatie, documentatie, media en derden zal er vooral bij de aankoop van de natuursteen gelet worden dat de enabling rights gerespecteerd worden. Dit begint vooraleerst met een goede intentie bij de aankoop waarbij verantwoordelijkheden zullen worden genomen in het verbeteren van problemen ten opzichte van maatschappij, milieu, dier en natuur. Daar onze onderneming al meer dan 15 jaar natuursteen aankoopt, erkennen wij dan ook dat reeds mogelijks negatieve gevolgen zich hebben voorgedaan bij de aankoop van natuursteen. Dit zal zich in de toekomst ook nog zeker voordoen, echter zijn onze intenties goed en zullen we steeds vooruitstrevend evalueren en naar mogelijkse oplossingen zoeken om schadende, oneerlijke en illegale activiteiten te weren.

 

  

GEMAAKTE AFSPRAKEN

Stappenplan kortere termijn (tot 1 jaar)

Binnen een jaar na aansluiting, namelijk 01/10/2020 wordt er een due diligence proces uitgevoerd, opgesteld door het Initiatief TruStone. Daar wij importeren uit verschillende regio’s waar risico’s kunnen voorkomen, zullen alle stappen van het due diligence proces doorlopen worden.

Er wordt een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd (dit naar de mogelijkheden van ons bedrijf). Hierbij wordt de omvang van de IMVO-risico’s doorlopen. Er zal verder ingegaan worden op volgende aspecten:

- Inzichten die we kregen bij het opstellen van het due diligence proces. Hierbij wordt voornamelijk de productie- en toeleveringsketen onder de loep genomen. De mogelijke impact van deze ketens proberen we in kaart te brengen.

- Er wordt gekeken hoe het inkoopproces een invloed kan hebben op de negatieve impact van de opgesomde risico’s. Hierbij worden ook maatregelen genomen om de negatieve gevolgen te verminderen.

- Het beleid en maatregelen dat onze onderneming voert en neemt ten opzichte van prioritaire thema’s. De desbetreffende thema’s worden aangeduid door het TruStone-initiatief.

- Meten is weten. Aan de hand van het formuleren van doelstellingen, per enabling right en per regio, proberen we een overzicht te krijgen van de impact van de genomen beslissingen. Hierbij wordt er op een kwalitatieve en kwantitatieve manier gekeken naar de beoogde en behaalde resultaten. Er worden vooraleerst doelstellingen op 3- en 5-jarige termijn opgesteld.

Op basis van overleg tussen VietBlueStone en TruStone wordt er gekeken naar de behaalde en niet-behaalde doelen. Door middel van dialoog worden de verwachtingen en behaalde resultaten geanalyseerd.

 

Stappenplan langere termijn (meer dan 1 jaar)

Daar dit initiatief nog maar net van start is, zullen bepaalde doelen op langere termijn waarschijnlijk nog aangepast worden. Het TruStone-initiatief heeft dit reeds volledig uitgedokterd, maar we weten ook dat de theorie niet altijd de praktijk is. Daarom ligt onze focus als VietBlueStone momenteel op de kortere termijn, wetende dat dit automatisch een grote, positieve invloed zal hebben op langere termijn. In sommige regio’s vb. India is het geweten dat er nu eenmaal wel wat werk aan de winkel is. De behaalde resultaten per regio zullen dan ook, in overleg met TruStone, publiekelijk gecommuniceerd worden. Hierbij zal er op volgende aspecten verder ingegaan worden:

- Optimalisering van het due diligence proces waarbij bepaalde less-priority aspecten herbekeken worden en waar nodig opnieuw gekwalificeerd zullen worden. Dit afhankelijk van de actuele thema’s die voorkomen en uitkomst van de geleverde inspanningen. Het doel is dan ook om de motivatie tot slagen hoog te houden.

- Evaluatie van de aanpassingen op het inkoopproces, dit om beter de invloed op de risico’s hiervan in te kunnen schatten.

- Bekijken hoe het convenant een invloed heeft op de werking van de onderneming. Afhankelijk hiervan zal TruStone interessanter worden voor onderneming, klant en eindconsument.

- Evaluatie van de meetbaarheid. Dit om op termijn een beter inzicht te krijgen op de waarde van de behaalde resultaten.  

 

 

Evaluatie

Ten opzichte van TruStone

De evaluatie van de intenties, maatregelen en resultaten zal vooral tussen de TruStone-partijen besproken worden. Een convenant ondertekenen wij dan ook niet zomaar. Door het samenwerken, bespreken en oplijsten van risico’s, problemen en mogelijke oplossingen zijn we van mening dat de resultaten zichtbaar zullen zijn. Voornamelijk het due diligence proces zal hier z’n invloed op hebben, waardoor korte- en langeretermijnbeslissingen plots langetermijnresultaten zullen vertonen.

 

Ten opzichte van de buitenwereld

Aan de hand van publicaties via TruStone zal de invloed van dit convenant veel duidelijker worden naar de buitenwereld. Door het toepassen van een uitgesproken IMVO-beleid zal VietBlueStone alvast steengoed z’n best doen om zich als onderneming van z’n meest menselijke kant te laten zien. Bij duidelijke, behaalde resultaten waarvan onze positieve invloed op mens, milieu of dier aangetoond kan worden, zullen er publicaties volgen via de gekende marketingkanalen.

 

Bij klachten kan u volgende contacteren: https://www.ser.nl/nl/thema/imvo/klachten-geschillencommissie-trustone.

Het e-mailadres van de commissie is: trustone-complaints@internationalrbc.org

 

Some description

 

ICSR

Characteristics

CSR (Corporate Social Responsibility) is a voluntary commitment whereby companies comply with initiatives or actions that go beyond what is legally required. It is an audacity and innovation in which we, as an SME, show our most human side. ICSR (International Corporate Social Responsibility) is a next-level engagement in which we map out how we can join forces with our stakeholders for a better future.

 

Impact on our business

For VietBlueStone it is an opportunity to use innovative ways to put our company in a positive, international light. Although we sometimes think that the influence of our company’s decisions is limited, at the same time we are convinced of their positive impact. This requires a definite effort from all the stakeholders involved, so the results will be more visible.

 

TruStone

In the process of finding the right way forward, TruStone supports natural stone companies to identify and address the risks and problems in relation to the OECD- and ILO-guidelines. By signing this covenant, VietBlueStone commits to making the greatest possible efforts to address the proposed themes. Depending on the particular chain, these topics are: society, environment, people, animals and nature. To be more specific on the natural stone sector, the risks of stone extraction will mainly be taken into account during the purchasing process. Depending on the region of purchase, this risk analysis will include enabling rights such as: Child Labour, Forced Labour, Safety, Health, Discrimination & Gender Equality, Wages, Land Rights, Environment, Freedom of Trade Union and other sector specific issues that occur.

 

ENABLING RIGHTS

Child labour

Neither our company nor our partners will make use of child labour. The following criteria are used, based on ILO n°138: The minimum age of employment shall not be less than the mandatory school age, whereby this shall always be 15 years or more. Children between the ages of 15-18 shall not be engaged in work that may interfere with their health, safety or development. (ILO n° 138)

Forced labour

The choice of work must be voluntary. This includes prohibition of forced labour, debt bondage or extortion. There shall be no use of withheld wages, working under threat, extortion or trafficking in human beings. (ILO n° 29, n° 105)

Safety & Health

VietBlueStone expects its suppliers and partners to make maximum efforts in terms of health & safety in the work environment. As the risks of unsafe and unhealthy work are high in the natural stone sector, guidelines are applied to reduce the number of accidents and health risks. (ILO n° 155)

Discrimination & Gender Equality

All employees and committed people will be treated equally. There shall be no discrimination based on gender, religion, background or personal characteristics.   (ILO n° 100, n° 111)

Living wage

The wages applied in any stage of the production process will be sufficient to meet the basic needs of people and families. The minimum wages include a fair and favourable salary that guarantees a humane existence, which varies per country, region or city. Food, rent, health care, clothing, schooling, transportation and savings can all be afforded. (ILO n° 26, n° 131)

Land Rights & Environment

The extraction of natural stone takes place in different environments, varying per region or country. The impact on the living environment, ground/water/air/land and environment will be limited as much as possible. This applies to mining, trading, shipping and the sale of natural stone.

 Freedom of association & Collective negotiation

The employees of our company and partners have the right to organise and to negotiate regarding their terms of employment. Therefore, a correct attitude is taken towards trade union delegates and their proposed actions and activities. (ILO n° 87, n° 98)

 

 

Procedure

Explanation

Based on the information, documentation, media and third parties, particular attention will be taken to ensure that the enabling rights are respected when purchasing natural stone. This starts first of all with a good intention at the time of purchase whereby responsibilities will be taken in improving problems regarding society, the environment, animals and nature. As our company has been purchasing natural stone for more than 15 years, we acknowledge that there have already been possible negative consequences. However, our intentions are good and we will always evaluate and search for possible solutions to avoid harmful, unfair and illegal activities.

 

 

Agreements

Short-term Roadmap (up to 1 year)

Within one year of joining, which means 01/10/2020, a due diligence process will be performed, established by the TruStone-Initiative. As we import from different regions where risks may occur, all steps of the due intelligence process will be fulfilled.

A plan of approach is drawn up and submitted (this according to the possibilities of our company). In doing so, the scale of the IMVO-risks will be examined. The following aspects will be examined in more detail:

- Insights we received while preparing the due diligence process. This mainly involves looking at the production and supply chain. We try to map out the possible impact of these.

- It is examined how the purchasing process can influence the negative impact of the listed risks. This also includes taking measures to reduce the negative impact.

- The policies and measures that our company applies and adopts in relation to priority themes. The relevant themes are indicated by the TruStone-initiative.

- Measuring is knowing. By formulating objectives, per enabling right and per region, we try to get an overview of the impact of the decisions taken. The intended and achieved results are evaluated in a qualitative and quantitative way. First of all, 3- and 5-year term objectives are defined.

On a basis of consultation between VietBlueStone and TruStone, the achieved and unachieved goals are examined. Expectations and achieved results are analysed through dialogue.

 

 Long-term Roadmap (more than 1 year)

Since this initiative is only just starting, it is likely that some of the goals will be adjusted in the longer term. The TruStone-Initiative has already fully worked this out, but we also know that theory is not always the reality. Therefore, our focus as VietBlueStone is currently on the shorter term, knowing that this will automatically have a large, positive influence in the longer term. In some regions, e.g. India, it is known that there is some work to be done. The results achieved per region will therefore, in consultation with TruStone, be communicated publicly. The following aspects will be discussed in more detail:

 

-  Optimisation of the due intelligence process in which certain less-priority aspects are reviewed and, where necessary, re-qualified. This depends on the current themes that arise and the outcome of the efforts made. The aim is therefore to keep the motivation to succeed high.

- Evaluation of the adjustments to the purchasing process, in order to better estimate the impact on the risks involved.

- Examine how the covenant affects the operation of the enterprise. Depending on this, TruStone will become more interesting for the enterprise, customer and final customer.

- Evaluation of measurability. This is in order to gain a better understanding of the value of the results achieved in the long run.

 

 

Evaluation

Towards TruStone

The evaluation of intentions, measures and results will be discussed mainly between the TruStone parties. Therefore, we do not sign a covenant simply for the sake of it. By working together, discussing and listing risks, problems and possible solutions, we believe that the results will be visible. Especially the due diligence process will have its influence on this, so that both short- and longer-term decisions will suddenly show long term results.

 

Towards the outside world

Through publications via TruStone, the influence of this covenant will become much clearer to the outside world. By applying a clear IMVO policy, VietBlueStone will do its rock-solid best to show its most human side as a company. In case of clear, achieved results of which our positive influence on people, environment or animals can be proven, publications will follow through the known marketing sources.

 

In case of complaints, please contact: https://www.ser.nl/nl/thema/imvo/klachten-geschillencommissie-trustone.

Mail: trustone-complaints@internationalrbc.org

  • VietBlueStone
  • BE-8760 Meulebeke /// FR-59113 Seclin /// FR-14120 Mondeville /// FR-49500 L'Hôtellerie-de-Flée
  • T. +32 (0)56 66 64 87 of +33 (0)6 38 83 04 05
  • Contacteer ons

© 2014 - 4all Solutions