TruStone Convenant – VietBlueStone / Plan van aanpak


IMVO

Kenmerken

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een vrijwillig engagement, waarbij ondernemingen zich voldoen aan initiatieven of acties die verder gaan dan het wettelijk verplichte. Het is een durf en innovatie waarbij wij ons als KMO-onderneming van onze meest menselijke kant laten zien. IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een next-level engagement waarbij er over landsgrenzen heen in kaart wordt gebracht hoe we tussen onszelf en onze stakeholders best de handen in elkaar slaan voor een betere toekomst.

Invloed op onze onderneming

Voor VietBlueStone is het een opportuniteit om op innovatieve wijze ons bedrijf in een positief, internationaal daglicht te stellen. Alhoewel we soms van de gedachte zijn dat de invloed van de beslissingen van onze onderneming beperkt zijn, zijn we des te meer overtuigd van de positieve impact hiervan. Dit vergt van alle betrokken stakeholders een duidelijke inspanning waardoor het resultaat des te zichtbaarder zal zijn.

TruStone

Bij de zoektocht naar de juiste manier van aanpak, ondersteunt TruStone natuursteenbedrijven om de risico’s en problemen ten opzichte van de OESO- en ILO-richtlijnen te identificeren en aan te pakken. Door de ondertekening van dit convenant engageert VietBlueStone zich om zich optimaal in te zetten op de vooropgestelde thema’s. Afhankelijk van de bewuste keten, betreft dit onderwerpen over: maatschappij, milieu, mens, dier en natuur.

Om meer in detail te treden op de natuursteensector, zal er voornamelijk bij het inkoopproces rekening gehouden worden met de risico’s van de ontginning van de stenen. Deze risicoanalyse zal, afhankelijk van de regio van aankoop, enabling rights omvatten zoals: Kinderarbeid, Gedwongen arbeid, Veiligheid, Gezondheid, Discriminatie & Gendergelijkheid, Loon, Landrechten, Milieu, Vrijheid van vakvereniging en andere sectorspecifieke problemen die voorkomen.

1. BELEID & BEDRIJFSVOERING

1.1 Beleidsverklaring

1.1.1   Risico / Issue

Onze relaties, zowel intern als extern zijn onvoldoende bekend met onze ‘Code of Conduct’. Men weet niet exact wat dit omvat of waar we als onderneming, VietBlueStone mee bezig zijn. Is onze ‘Code of Conduct’ wel verstaanbaar en wordt dit niet zomaar getekend zonder dat men begrijpt wat we bedoelen?

Een ‘Code of Conduct’ of gedragscode wordt omschreven als een beschrijving van normen en waarden voor het gedrag van zakendoen binnen een onderneming, organisatie of sector. Het omvat een lijst van verwachtingen waaraan onze leveranciers moeten voldoen om een verdere samenwerking met VietBlueStone te garanderen.

1.1.2   Actiepunt / Doelstelling

Om duidelijk en correct te handelen met onze leveranciers wordt dit dan ook in het Engels opgesteld en dient men na akkoord dit dan ook te ondertekenen. Er wordt dan ook voorafgaand een gesprek aangegaan zodat men zeker begrijpt wat men ondertekent. Indien er geweigerd wordt, zal dit een zekere impact hebben op de relatie en samenwerking, er wordt dan ook na intern overleg beslist welke invloed dit zal hebben op de toekomstige samenwerking. Dit is een stap die zich blijft herhalen, daar er soms nieuwe leveranciers bijkomen.

1.2 Integreren van IMVO in de bedrijfsvoering

1.1.1   Risico / Issue

Het risico bestaat dat onze relaties nog niet volledig op de hoogte zijn van ons IMVO-beleid. Dit betekent dan ook dat vooral de werknemers kennis hebben dat we tijdens het zakendoen rekening houden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, …

1.1.2   Actiepunt / Doelstelling

De sector heeft het TruStone-convenant opgericht, die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de natuursteensector promoot. In met name Azië, Afrika en Latijns-Amerika moeten binnen een termijn van 3-5 jaar substantiële verbeteringen worden bereikt. Het is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse en Vlaamse partijen. Aan de hand van interne communicatie en gesprekken met de werknemers zullen we ons IMVO-beleid beter communiceren. Dit wil zeggen dat er jaarlijks enkele informatiemomenten komen met betrekking tot deze onderwerpen.

2. KETEN & RISICO'S

2.1 Overzicht productieketen

2.1.1   Risico / Issue

Op gebied van landen waaruit VietBlueStone importeert, primeert Vietnam en India, dit omvat zo’n 90% van de materialen. Op grond van openbare risicoanalyses waaronder die van TruStone concluderen wij dat in die landen ook de ernstigste risico’s voorkomen. Hierdoor zal onze focus dan ook op deze landen liggen. De vraag rijst dan ook of de gekregen informatie wel correct is, of up-to-date is? Tevens moet de productieketen ook aangevuld worden indien er nieuwe markten aangewend worden.

2.1.2   Actiepunt / Doelstelling

Daar onze focus vooral op Vietnam en India zal liggen, leek een deelname aan een risico-analyse in deze landen ons dan ook de beste manier om onze verkregen informatie te checken. In Q1 van 2022 werden de eerste gesprekken opgestart met TruStone om een risico-analyse in Noord-Vietnam te doen.

VietBlueStone was dan ook zelf vragende partij om deel uit te maken van deze werkgroep ‘Vietnam’, dit om zeker te zijn van de intentie van onze hoofdleveranciers om op een correcte wijze deel te nemen aan het project. Er werden dan ook in Q1 en Q2 verschillende gesprekken gestart met TruStone, SER en The Centre. Naast het analyseren van de risico’s, kunnen we dan ook zeker zijn over de verkregen informatie in de productieketen.

Een volgende doelstelling is om de productieketen van onze landen waar we erg weinig uit importeren ook in kaart te brengen. Dit omvat veelal nieuwere markten, waarbij de relatie met leveranciers nog iets minder sterk is. Het beoogde doel is om dit in 2023 volledig in kaart te hebben, zodat ons overzicht van de productieketen dan ook volledig is.

2.2   In kaart brengen van risico's

2.2.1 Risico/issue

Het risico bestaat dat er nog geen volledig inzicht is in de risico’s van de fabrieken, of dat deze te weinig specifiek zijn per gebonden regio. Het is dan ook altijd erg moeilijk om een totaal overzicht te hebben van de verbonden risico’s per regio, daar we niet altijd de nodige kennis hebben.

2.2.2 Actiepunt/Doelstelling

Onze eerste kennisgeving van de risico’s kwam er aan de hand van de IMVO-risico checker. Hierbij probeerden we telkens onze kennis en ervaring aan te wenden om het risico in te kunnen schatten. Vervolgens deelden we ook onze ervaringen met deze risico’s. Volgende thema’s kwamen aan bod:

·         Eerlijk zakendoen

o   Belastingen

o   Corruptie & Smeergeld

·         Mensenrechten & Ethiek

o   Overheidsinvloed

o   Conflichten & Veiligheid

o   Eigendomsrechten & Grondbezit

·         Arbeidsrechten

o   Vrijheid van vereniging

o   Arbeidsvoorwaarden

o   Dwangarbeid & Mensenhandel

o   Kinderarbeid

o   Discriminatie & Gender

o   Salaris & Beloning

o   Veiligheid & Gezondheid op de werkvloer

·         Milieu & Omgeving

o   Klimaat & Energie

o   Biodiversiteit & Ontbossing

o   Watergebruik & Waterbeschikbaarheid

o   Luchtvervuiling

o   Milieu & Afval

Dit zijn dan ook de risico’s die in de landen voorkomen waar onze onderneming zaken doet. Bij het volgende topic gaan we iets dieper in over de prioritering van der risico’s.

Aan de hand van de stakeholdersdialoog tussen TruStone en de bezochte regio’s kunnen we veel leren. Hiervoor hebben we ons dan ook actief opgesteld ten opzichte van de vraag van TruStone om deel te nemen aan het risk assessment te Vietnam. Dit is een belangrijke aankoopmarkt voor onze onderneming en we hebben dan ook onze leveranciers doen benaderen voor een onderzoek over de risico’s. Het report ‘Human Rights and Child Rights Risk assessment in Bluestone Supply chain in Vietnam’ werd gefinialiseerd in Q4 van 2022.

Voor Vietnam werden volgende risico’s gedetecteerd in de regio tijdens de productie. Dit betreft een algemeen beeld en is daarom niet per direct over onze leveranciers:

Hogere risico's

 • Veiligheid & Gezondheid op de werkvloer
  Hiaten in hun gezondheidsbeleid over het welzijn op het werk. Er is soms een tekort aan opleidingen voor het personeel en bijpassende beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsvoorwaarden
  Gebrek aan duidelijke contracten en lage dekking op gebied van sociale zekerheid.
 • Salaris & Beloning
  Twijfelachtige regeling waarbij een deel van het loon soms geregeld word via teamleaders.
 • Vrijheid van vereniging
  Beperkte mogelijkheid om zich te verenigen en slechts 1/3 is aangesloten bij een vakbond. Ook is er weinig besef van de rol van de vakbond.

Gemiddelde risico's

 • Dwangarbeid
  Wijzigingen in wetgevingen en regelgevingen kunnen een risico vormen.
 • Salaris & Beloning
  Op gebied van het minimumloon en leefbaar loon verdient de meerderheid geen leefbaar loon, maar het is wel nog altijd hoger dan het regionale minimumloon.
 • Arbeidsvoorwaarden
  Er is geen anoniem gecentraliseerd klachtenmechanisme.
 • Luchtvervuiling
  Er is weinig controle van de impact op de omgeving. Er is stof en luchtvervuiling voor de lokale gemeenschap. Ook wordt er overgeladen en te snel gereden door de vrachtwagens.

Lagere risico's

 • Dwangarbeid
  Het gebrek aan formele documenten kan een risico vormen op dwangarbeid of vrijheid op het gebied van het kiezen van werk.
 • Dwangarbeid
  Er zijn geen overuren gedetecteerd, maar geen wekelijkse vaste rustdag. Tewerkgestelden via een interimsysteem zijn wel niet geïntegreerd in het arbeidsregister.
 • Discriminatie & Gender
  Er werden geen risico’s gedetecteerd op gebied van etnische oorsprong of gender.
 • Corruptie & Smeergeld
  Er werd geen corruptie waargenomen, maar dit kan blijkbaar wel voorkomen bij het openen van nieuwe groeves.
 • Eigendomsrechten & Grondbezit
  Er werd melding gemaakt door leveranciers van ongeautoriseerde steenkap door in de regio.

Een eerder report vanuit Rajasthan, India werd gemaakt in Q3 van 2020. Het report ‘Between a rock and a hard place ; Social and labour conditions in sandstone production in Rajasthan, India’ bevat een uitgebreid verslag over enkele van bovengenoemde risico’s. Op het einde van het verslag kwamen er dan ook recommendations zodat ondernemingen als de onze een duidelijker overzicht hebben van de situatie en mogelijke oplossingen.

Risico's

 
 

2.3 Prioriteren & aanpak van de risico's

2.3.1 Risico / Issue

Als KMO-er kunnen wij niet alle problemen aanpakken, zeker als het gaat om problemen die regionaal spelen. De risicoanalyses laten zien dat zowel in Rajasthan als in Vietnam ernstige risico’s voorkomen waarmee wij indirect verbonden kunnen zijn. In Rajasthan is al een gezamenlijk project van TruStone en daar wordt vooruitgang geboekt. Om die reden leggen wij eerst de focus op Vietnam. Wel volgen wij het project in Rajasthan en zo nodig sluiten wij met onze leverancier bij concrete initiatieven aan.

2.3.2 Actiepunt / Doelstelling

Vervolgens is het aan TruStone of hun social enterprises zoals “The Centre, For Child rights and business” of “Arisa” om uit te maken wat de grootste prioriteiten zijn. Hierop afgaand, in combinatie met de uitkomst van de onderzoeken, kunnen wij dan ook beslissen aan welke risico’s er iets kan gedaan worden langs onze kant.

De risico’s zullen dan ook voorgelegd worden aan de leveranciers en gemeenschappelijk besproken worden. Sowieso is men verplicht om aan de ILO en OESO-richtlijnen te voldoen. Zie hieronder alvast de nodige informatie per onderwerp. De risicoanalyses in India en Noord-Vietnam zijn gebaseerd op veldonderzoek bij verschillende productielocaties. Dat betekent dat niet alle gesignaleerde risico’s bij onze leveranciers daadwerkelijk voorkomen. Wij gaan in de komende maanden met onze leveranciers in gesprek over de rapporten met als doel om te achterhalen welke risico’s in onze productielocaties relevant zijn en welke het als eerste aangepakt zullen worden. Zo nodig zullen wij daarbij ondersteunen of zoeken we samenwerking met de partijen van TruStone. Wij baseren ons daarbij op de volgende uitgangspunten:

ENABLING RIGHTS

Kinderarbeid

Onze onderneming, noch onze partners zullen gebruik maken van kinderarbeid. Hierbij worden op basis van ILO n°138, volgende criteria gebruikt: De minimumleeftijd van tewerkstelling zal niet minder zijn dan de verplichte schoolleeftijd, waarbij dit altijd 15 jaar of meer zal zijn. Kinderen tussen 15-18 jaar, zullen geen werk verrichten waarbij hun gezondheid, veiligheid of ontwikkeling in gevaar kunnen komen. (ILO n° 138)

Gedwongen arbeid

Het werk moet vrijwillig gekozen kunnen worden. Dit omvat een verbod op gedwongen arbeid, verplichte arbeid, schuldslavernij of uitbuiting. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van achtergehouden lonen, werken onder bedreiging, afpersing of mensenhandel (ILO n° 29, n° 105)

Veiligheid & Gezondheid

VietBlueStone verwacht van z’n leveranciers en partners maximale inspanningen op gebied van veiligheid & gezondheid op de werkplek. Daar de risico’s op onveilig en ongezond werk hoog liggen in de natuursteensector, implementeert men richtlijnen om het aantal ongevallen en gezondheidsrisico’s te beperken. (ILO n° 155)

Discriminatie & Gendergelijkheid

Alle werknemers en betrokken mensen zullen op een gelijke manier behandeld worden. Hierbij wordt er niet gediscrimineerd op basis van gender, geloof, achtergrond of persoonlijke kernmerken. (ILO n° 100, n° 111)

Leefbaar loon

De lonen die toegepast worden in eerder welke schakel van de productieketen zullen voldoende zijn om te beantwoorden aan de basisbehoeften van de mens en gezin. De minima omvatten een rechtvaardige en gunstige beloning die een menswaardig bestaan garanderen, verschillend per land, regio of stad. Eten, huur, gezondheidszorg, kledij, scholing, vervoer en sparen kan hiermee veroorloofd worden. (ILO n° 26, n° 131)

Landrechten & Leefomgeving

Het winnen van natuursteen vindt plaats in verschillende omgevingen, verschillend per regio of land. De impact op de leefomgeving, grond/water/lucht, land en milieu zal zoveel mogelijk beperkt worden. Dit zowel tijdens het onginnen, verhandelen, verschepen als bij de verkoop van de natuursteen.

Vrijheid van vakvereniging & Collectieve onderhandelingen

De werknemers van onze onderneming en partners hebben het recht zich te organiseren en te onderhandelen met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden. Er wordt dan ook positief gehandeld ten opzichte van afgevaardigden van vakverenigingen en hun vooropgestelde acties en activiteiten. (ILO n° 87, n° 98)

Het is de bedoeling dat de risico’s die geanalyseerd en gedetecteerd werden tijdens de assessments dan ook voorgelegd worden aan de leveranciers en dat we van hieruit samen stappen ondernemen om de risico’s terug te dringen.


3. KETEN & RISICO'S

 

4 Evalueren

4.1.1 Risico / issue

Het risico bestaat dat we niet jaarlijks evalueren wat de voortgang is van de aanpak van de risico’s.  Of worden er wel de nodige beslissingen genomen met de leveranciers zodat we de risico’s kunnen inperken?

4.1.2 Actiepunt / Doelstelling 

Het idee of doel van TruStone is dat er verschil merkbaar is op korte en middellange termijn. De beste manier om te vergelijken is dan ook de rapporten van de regio’s van verschillende jaren naast elkaar te leggen.

Daarnaast moeten we ook onszelf evalueren, waarbij we vorige plannen van aanpak herbekijken. Dit met het idee of we wel alle actiepunten of doelstellingen behandelden. Eenmaal per jaar lijkt ons correct.

 

5 Rapporteren

5.1.1 Risico / Issue

Een betere communicatie is nodig, dit zowel intern als extern. Het is niet altijd duidelijk wat de directe invloed is van onze inspanningen omdat de kleine merkbare verschillen niet gecommuniceerd worden. Met onze communicatie willen we klanten en leveranciers bereiken, maar ook andere belanghebbenden in de keten.

5.1.2 Actiepunt / Doelstelling

Door het toepassen van een uitgesproken IMVO-beleid zal VietBlueStone alvast steengoed z’n best doen om zich als onderneming van z’n meest menselijke kant te laten zien. Bij duidelijke, behaalde resultaten waarvan onze positieve invloed op mens, milieu of dier aangetoond kan worden, zullen er publicaties volgen via de gekende marketingkanalen. Er komt dan ook een aparte topic op onze vernieuwde website voor berichtgeving van TruStone. Omdat we ook belanghebbenden in de keten, zoals werknemers en omwonenden willen bereiken, zullen we ook teksten in het Engels, Frans en Duits publiceren.

 

6 Klachten en geschillen

6.1.1 Risico / Issue

Het risico bestaat eruit dat de getroffen personen niet op de hoogte zijn van het klachten- en geschillenmechanisme dat TruStone uitgewerkt heeft.

6.1.2 Actiepunt / Doelstelling

Het is dan ook een aanbeveling van TruStone dat het bestaan van dit mechanisme attent gemaakt wordt. Door openbare communicatie zal het duidelijker worden bij de stakeholders dat dit een belangrijke stap is naar een betere leefwereld. De mogelijkheid van melding van problemen. Er wordt dan ook een apart onderdeel voorzien op onze website. De Commissie zal dan een oordeel vellen over de mate van de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat lid is van het Initiatief TruStone, afhankelijk van de schade aangericht op personen of het milieu. De Commissie doet dit volledig volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
In Rajasthan zal door partijen van TruStone een lokaal klachtenmechanisme worden opgezet. Samen met onze leverancier zullen wij zorgen dat het mechanisme bekend wordt bij zijn medewerkers.
Hierbij nog eens de contactgegevens in geval van klachten : InitiatiefTruStone@ser.nl